برگزاری دومین جلسه کمیته علمی اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی