XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX حوزه مکتب دانا | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

حوزه مکتب دانا

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(9)

اندیشه امنیتی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی( مد ظله العالی)

دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با اندیشه امنیتی از منظر امام خمینی( ره) به اندیشه امنیتی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی( مد ظله العالی) پرداخته می شود

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(8)

اندیشه امنیتی از منظر امام خمینی( ره):

 دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با اهداف، زمینه ها، تهدیدات و نتایج اندیشه امنیتی در اسلام به اندیشه امنیتی از منظر امام خمینی(ره) پرداخته می شود

امنیت از نگاه حضرت امام( ره)

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(7)

اندیشه امنیتی در اسلام:

ب: عوامل تهدید کننده، نتایج و پی آمدها

دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با اهداف و زمینه های اندیشه امنیتی در اسلام به عوامل تهدید کننده، نتایج و پی آمدهای اندیشه امنیتی در اسلام پرداخته می شود

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(6)

اندیشه امنیتی در اسلام:

الف: اهداف و زمینه ها

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با ابعاد، ویژگیها و سطوح اندیشه امنیتی به اندیشه امنیتی در اسلام پرداخته می شود

اندیشه امنیتی در اسلام :

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(5)

اندیشه امنیتی و ابعاد آن:

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با مفهوم اندیشه امنیتی، ویژگیها و سطوح آن به ابعاد اندیشه امنیتی پرداخته می شود

ابعاد اندیشه امنیتی:

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(4)

اندیشه امنیتی ویژگی ها و سطوح آن:

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 

پس از بحث و بررسی در رابطه با مفهوم، اهمیت و تعاریف اندیشه دفاعی، به اصطلاح اندیشه امنیتی اشاره می شود

امنیت:

امنیت در لغت:

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(3)

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

    اندیشه دفاعی، اهمیت و ویژگی آن:

 پس از اشاره به معنا، مفهوم، اهمیت و ویژگی های اندیشه در این قسمت به اندیشه دفاعی پرداخته می شود.  

دفاع:

نوع نشریه: 

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(2)

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 مفهوم اندیشه، اهمیت و ویژگی های آن:

انديشه از مهم ترين امتيازات و سرمايه هاي انسان و در واقع، وسیله ای است که از آن برای رسیدن به مسئله ای جدید یا کشف مجهولات استفاده  می شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا با بررسی معانی مختلف اندیشه به ویژه از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، تعریف کاملی از این واژه بیان شود .

 

معنای لغوی:

نوع نشریه: 

در آمدی بر اندیشه دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی

سرتیپ دوم پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

نوع نشریه: