مقالات ارسالی به همایش ها

چکیده در نظام مدیریتی متاثر از تعالیم اسلامی، بر نقش کلیدی مدیران بعنوان رهبران سازمان ها و سیستم ها بسیار تاکید شده است. اقتضائات دهۀ چهارم انقلاب اسلامی یعنی دهه پیشرفت و عدالت مدیریت کلان نظام را در موقعیت اتخاذ تصمیم هاي راهبردي به منظور شتاب بخشی به تحقق اهداف سند چشم انداز ملی قرارداده است...
نویسنده: 
معصوم آلیلو