csis

معدودی از این ایده­ها درنهایت به سیاست تبدیل می­گردند. اکثر آنها این­طور نیستند. مانند هر کارآفرینی خطرپذیری، فرمول جادویی برای موفقیت وجود ندارد. به­دلیل آشفتگی فرایند سیاست­گذاری، اندیشکده­ها را حس رازآلودی دربرمی­گیرد. بسیاری از افراد درک نمی کنند که یک اندیشکده چه کار می­کند، چگونه عمل می­کند یا چه نقشی در سیاست­گذاری دارد. این موضوع باعث می­گردد برخی افراد در میزان نفوذ خود و سایرین مبالغه نمایند. این سردرگمی و آشفتگی، تاحدی ناشی از تمرکز تقریبا یکنواخت در طرف عرضه معامله می باشد- چگونه اندیشکده­ها در جستجوی نفوذ و تاثیر هستند.