حمایت از تروریسم

Syrian Foreign Minister Accuses Riyadh, Doha, Ankara of Spreading Terrorism

وزیر امور خارجه سوریه، ولید المعلم، روز شنبه کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه را به گسترش تروریسم در خلال جنگ داخلی سوریه متهم ساخت.