حمام العلیل

Isis forces 1,500 Iraqi families to march to Mosul

به نظر می رسد که هرچه حلقه محاصره داعش در موصل تنگ تر می شود، این گروه تروریستی بیشتر از قبل از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده خواهد کرد. شبه نظامیان داعش پیش از اینکه کنترل حمام العلیل را از دست بدهند، 1500 خانواده عراقی را مجبور کرده اند تا  از آنجا به سمت موصل حرکت کنند.