حقوق کودکان

UN Demands Riyadh Stop Executing Children

سازمان ملل متحد در گزارشی که پیرامون وضعیت حقوق کودکان منتشر کرده است از مجازات کودکان در عربستان سعودی انتقاد کرده است. در این گزارش به ویژه از اعدام کودکان زیر سن قانونی در این کشور، انتقاد شده است.  

در این گزارش همچنین از این کشور خواسته شده تا به تبعیض نظام مند علیه دختران پایان دهد.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل، همچنین عربستان سعودی را به خاطر مجازات کودکان به دلیل ارتکاب به جرایم در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، محکوم کرده است.