حضور نظامي

روزنامه تودي زمان تركيه نوشت: با اعلام اتمام جنگ 13 ساله نيرو هاي آمريكايي در عراق، حضور نظامي و اقتصادي تركيه در عراق لازم و نزديك به نظر مي رسد. در مرحله اول توزيع كمك هاي بين المللي به نيرو هاي ترك در افغانستان سپرده مي شود. با مشخص كردن سالهای 2015 الي 2024 به عنوان «دهه تغيير» در افغانستان و خروج نيرو هاي ناتو از منطقه، وجود يك نيروي نظامي ضروري به نظر مي رسد. همچنين موضوع سرمايه گذاري توسط سازمان هاي غير دولتي و شركت هاي خصوصي در افغانستان نيز بايد فارغ از هر گونه فضاي اداري فاسد انجام شود.

منبع خبر: Today Zaman

لینک منبع خبر: