حزب حرکت ملی

گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی میان حزب حاکم عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی ترکیه به شکست انجامید.

آخرین مهلت برای تشکیل دولت ائتلافی ۲۳ اوت اعلام شده است. احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه با نام بردن از دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی گفت: «او به برخی از سناریوهای احتمالی اشاره کرد و گفت که ائتلاف ممکن به نظر نمی رسد، یک ائتلاف موقت با حزب عدالت و توسعه تا برگزاری انتخابات زودهنگام، ممکن نیست و همچنان که قبلا گفته بود حزب حرکت ملی تشکیل دولت اقلیت را نمی پذیرد و همچنین اضافه کرد که آنها هرگز از انتخابات زودهنگام حمایت نمی کنند.»