حافظ اسد

نیویورک تایمز نوشت: ۲۱ سال از واقعه انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس (آمیا) می‌گذرد، اما رسیدگی قضایی به این پرونده هنوز تمام نشده است و ابعاد ناروشن این واقعه همچنان بر جای خود باقی مانده ‌اند. هم اکنون در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین دادگاهی در مورد پرونده آمیا آغاز به کار کرده است که چندین نفر از سیاست‌ مداران عالی‌ رتبه این کشور در جایگاه متهمان قرار گرفته ‌اند: کارلوس منم رئیس‌ جمهور وقت آرژانتین (از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹)، رئیس وقت سازمان اطلاعات کشور و یک قاضی که در آن زمان مسئول رسیدگی به این پرونده شده بود.