جوانان نجران

جنبش مسلح جدیدی به نام "جوانان نجران" در عربستان تشکیل شده که هدف خود را جدا کردن استان نجران از این کشور اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری "فوکوس"، معارضان منطقه نجران عربستان تنها با گذشت ۱۰ روز از اعلام تشکیل جنبش معارض «آزادگان نجران» از تاسیس جنبش معارض سیاسی و نظامی دیگری با نام «جوانان نجران» خبر دادند.