جنگ داخلی

Iraqis are world's most generous to strangers: global survey

براساس یک نظر سنجی که از سوی مرکز نظرسنجی گالوپ برای بنیاد کمک­های خیریه (CAF) انجام شده است؛ عراقی ها با وجود اینکه بیش از ده سال است که درگیر جنگ داخلی هستند، بخشنده ترین مردم در دنیا برای کمک به دیگران هستند.

بنابراین نظر سنجی 81 درصد عراقی ها در بازه زمانی یک ماهه پیش از این که مرود پرسش قرار گیرند، به فردی که او را نمی شناخته اند، کمک کرده اند.