جنگ با تروریسم

Jihadists say Trump victory a rallying call for new recruits

به گزارش الجزیره از افغانستان، گروه های جهادی به دنبال این هستند تا از پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا به عنوان ابزاری برای تبلیغات علیه آمریکا و جذب نیرو برای خود، استفاده کنند. فرماندهان طالبان و حامیان داعش می گویند که به دلیل مواضع تند ترامپ علیه مسلمانان، فرصت مناسبی برای جذب نیرو فراهم شده است به ویژه از میان جوانان مسلمانی که در کش.رهای غربی زندگی می کنند.