جنگنده نسل 6

طراحان روسی نیز همچون همتایان آمریکایی خود به شدت مشغول فعالیت بر روی ساخت جنگنده های نسل ششم هستند.