جندالله

حمله افراد مسلح به اتوبوسی در جنوب کراچی، دست کم ۴۳ قربانی گرفت. مسافران این اتوبوس شیعی و از پیروان فرقه اسماعیلیه پاکستان بودند. گروه سنی مذهب جندالله مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است. زنجیره خشونت های قومی مذهبی در کشور پاکستان از ابتدای سال جاری تاکنون قربانیان بی شماری گرفته است، حملاتی که عمدتا اقلیت های مذهبی این کشور را هدف قرار داده اند. مهاجمان که به گفته مقامات پلیس محلی شش موتورسوار مسلح بودند، با نگه داشتن اتوبوس، سوار آن شدند و به روی مسافران آتش گشودند. بسیاری از اقلیتهای مذهبی پاکستان با ادامه ناامنی ها، انگشت اتهام را به سمت دولت این کشور اشاره می روند.