جریان مقاومت

ایرانی: تحولات اخیر منطقه، روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل را علنی تر کرد.

دکتر محمد ایرانی مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در همایش «تحلیل کنشگری رژیم صهیونیستی در محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران» که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد، درباره رویکرد جدید رژیم صهیونیستی وجبهه عربی سازش در قبال محور مقاومت، بیان داشت: روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی موضوع جدیدی نیست اما تحولات اخیر منطقه بویژه در دهه دوم قرن اخیر، این تحولات دست به دست هم داد و روند گرایش عرب ها به اسراییل را وارد ابعاد جدیدی کرد و حتی آن را علنی تر ساخت.