جبه النصره

با اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه امیدها را برای حل بحران چهار سال و نیمه این کشور افزایش داده، اما هنوز اختلاف های اساسی میان قدرت های بزرگ باقی مانده است.

از این جمله می توان به اختلاف بر سر فهرست گروههای تروریستی سوریه اشاره کرد. بجز داعش و جبهه النصره قدرت های بزرگ نتوانسته اند بر سر گروههایی باید با آنها مبارزه شود توافق کنند. به همین دلیل است که هنوز مشخص نیست چه افراد و گروههایی می توانند به نمایندگی از مخالفان دولت سوریه در مذاکرات صلح حضور داشته باشند.