جایگاه فضا

فضا، قلمروی ویژه است که اعمال قدرت در دیگر قلمرو ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد.شناخت حقوقی فضا، از ضروریات تصمیم سازی و تصمیم گیری های راهبردی است. بنابر این، مطالعه حقوقی فضا و شناخت تأثیر آن بر قدرت ملی، تصمیم سازی و تصمیم گیری های راهبردی، ضرورتی است که نباید از آن غفلت شود.توانایی کشورها در حوزه هوافضا، مقوم حفاظت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، حفاظت از جان اتباع و اقتدار دولت است که خود امنیت آفرین است و ضعف در این حوزه، موارد برشمرده را دچار آسیب‌پذیری کرده و زمینه‌های تهدیدات امنیتی را فراهم می‌سازد.