توپول

مانور بزرگ موشک های استراتژیک روسیه از این هفته کار خود را آغاز می کند. این مانور در ابعادی بی سابقه با حضور 7 هزار نیروی نظامی و 700 واحد تجهیزات نظامی و سامانه های موشکی برگزار خواهد شد و تا دو هفته ادامه دارد. در مرحله اول مانور موشک های استراتژیک، سامانه های موشکی قابل حمل را در مسیر پاسپانی قرار می دهند و در دوره زمستانی مدت بیشتری را نسبت به قبل در این محل کنترل خواهند کرد.