تورآذ

مانور تورآذ ۲۰۱۵ نیروهای هوایی ترکیه و آذربایجان در شهر یئولاک جمهوری آذربایجان انجام شد.  خلبانان آذربایجانی در گفتگو با خبرنگاران به اینکه همیشه آماده دفاع از وطن هستند تاکید کردند. خلبانان آذربایجانی با بیان اینکه "پیروزی برای ما هدفی غیر قابل اجتناب است" و با تاکید بر "یک ملت و دو دولت بودن آذربایجان و ترکیه" از اینکه از تجربیات ترکیه بهره مند می شوند ابراز خشنودی کردند.  مانور مشترک بعدی نیروهای هوایی ترکیه و آذربایجان با نام "عقاب تورآذ" در قونیه انجام خواهد شد.