تودن هوفر

یورگن تودن هوفر، نخستین خبرنگار غربی است که به قلب مناطق تحت کنترل داعش رفته و با اعضای این گروه گفتگو کرده است. او در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت به آلمان، ضمن هشدار به کشورهای غربی، داعش را بسیار قوی تر و خطرناک تر از آن چه دولت های غربی تصور را می کنند، ارزیابی کرده است.