تقاطع الاسلام

ارتش عراق می گوید که توانسته است یک مسیر نسبتا ایمن برای خروج شهروندان از شهر فلوجه (یکی از پایگاه های مهم داعش) مهیا کند. ژنرال یحیی رسول سخنگوی عملیات مشترک گفته است که راه خروجی مزبور در جنوب غربی فلوجه و در محل تقاطع السلام ایجاد شده است. وی اضافه کرده است که پیشتر مسیرهای دیگری نیز برای خروج ایجاد شده بود ولی مسیر جدید مسیری ایمن است.