تفاهمنامه

ایران و سوریه تفاهمنامه همکاری امنیتی و انتظامی امضا کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی و سرلشگر محمد الشعار وزیران کشور ایران و سوریه این تفاهم نامه را در تهران به امضا رسانده اند. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به دیدار امروز خود با وزیر کشور سوریه گفت: در این دیدار، در خصوص موضوعات دو جانبه در حوزه امنیت داخلی، نحوه همکاری، گسترش فعالیت های دو جانبه و نیز در حوزه دستگاه های مربوط به امنیت داخلی، انتقال تجربیات، مبارزه با مواد مخدر، بحث قاچاق انسان و همکاری های مرزی برای تقویت تجربیات طرفین، گفت و گو شد.