تغییر

با پیدایش پدیده داعش و حمایت های پنهان و آشکار کشور های منطقه از آن، رفته رفته چشم انداز سیاسی در منطقه متحول شد. این روند با تقویت احزاب کرد در شمال عراق و شکل گیری یک کردستان مستقل تر به وضوح مشهود می باشد. نفوذ داعش، با محوریت مسلمانان سنی مذهب افراطی، در میان مناطق سنی نشین عراق و سوریه انکار ناپذیر است. در این میان دولت شیعه عراق و ارتش آن قدرت نفوذ کمتری در دو ناحیه فوق پیدا کردند. در سالی که به پایان نزدیک تر می شود، اشتقاق عراق به نواحی جدا بسیار محتمل است.

منبع خبر: Wall Street Journal

لینک منبع خبر: