ترودو

استفان دیون، وزیر امور خارجه کانادا تایید کرده است که دولت ترودو تماس های اولیه خود را برای احیای رابطه با ایران (که یکی از شعارهای انتخاباتی وی بوده و تمایل آشکار در این خصوص مبذول داشته) را آغاز کرده است. در سال 2012 دولت هارپر روابط خود با تهران را قطع و دیپلمات های ایرانی را از کانادا اخراج نمود. شواهد حاکیست که این گفتگوها در شهر نیویروک که هر دوکشور فرستاده های سیاسی دارند، صورت گرفته است.