تجربه نگاری

هفتمین کارگاه «مدیریت دانش» با موضوع «تجربه نگاری» در روز پنچ شنبه 07/16/ 1394 در سالن جلسات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با حضور شماری از کارکنان و کارشناسان و مدیران مرکز توسط آقای مهندس احمد روحانی ارائه شد.

 در این کارگاه دربارۀ تجربه شناسی، دانش تجربی، ارجمندی دانش تجربی، جایگاه دانش­های تجربی در نظام مدیریت دانش، شیوه­های مستندسازی دانش،  فرآیند اکتساب دانش خبرگان، مؤلفه ­های نظام مستندسای تجربیات مطالبی با پاورپوینت ارائه شد.