تانك

طي قراردادي به ارزش 4/2 ميليارد دلار دولت آمريكا تعداد  175 دستگاه تانك M1A1M Abrams را به دولت عراق فروخته است. گفته شده اين تانك ها براي دفاع و استقرار در مرزها مي باشد. اين خريد كه شامل تجهيزات و لوازم جانبي نيز مي باشد به مدت 5 سال تحويل عراق خواهد شد. دولت عراق در سال 2011 تعداد 146 دستگاه تانك از همين مدل را از آمريكا خريداري كرده بود كه در جريان حمله داعش به عراق تعداد 30 دستگاه به دست تروريست ها افتاده است.

تاریخ خبر: 93/09/29

منبع خبر:Associated Press

لینک منبع خبر: