بوک ام3

موسسه تحقیقاتی تیخومیروف ساخت انواع جدید سامانه موشکی میانبرد پدافند هوایی "بوک"را آغاز کرده است.

یوری بلی، مدیر کل موسسه تحقیقاتی تیخومیروف ضمن اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت:"سامانه های تهاجم هوایی ـ فضایی با سرعت تکامل پیدا می کنند و به این دلیل باید سامانه های تدافعی از جمله سامانه های پدافند هوایی نیروی زمینی را نیز باید تکامل داد".