بوریس جانسون

Boris Johnson refuses to apologise for Saudi Arabia comments

روز پنج شنبه بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا به دلیل سخنانش درباره نقش عربستان سعودی مورد توبیخ از سوی نخست وزیر قرار گرفت. وی عربستان سعودی را متهم ساخته بود که در رقابت با ایران، هر دو کشور درگیر جنگ نیابتی هستند.

انتقادها از وی به خاطر سخنانش علیه عربستان سعودی که از متحدان بریتانیا در منطقه خاورمیانه است گسترش یافته به نحوی که برخی معتقدند وی باید به منصب دیگری در دولت گمارده شود. سر مالکوم رایفکایند گه سابقا وزیر امورخارجه بود، یکی از این افراد است.