بهزیستی

همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که "حدود ۷ درصد از کودکان خیابانی سازماندهی شده، سابقه مصرف مواد مخدر را داشته‌اند". او گفت که بهزیستی پس از مشخص شدن اعتیاد کودکان زمینه ترک آنان را فراهم می‌کند.

آقای هاشمی امروز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه گفت که بر اساس آمارهای جمع آوری شده در حال حاضر ۶۸ درصد کودکان خیابانی در ایران با یکی از والدین خود زندگی می کنند و به همین دلیل این کودکان در معرض انواع آسیب ها قرار دارند.

او گفت: "بنابراین طرح آموزشی و حمایتی کودک و خانواده در راستای کاهش آسیب های این کودکان به زودی در ۱۸ استان اجرایی می شود."