بهره وری

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، گروه منابع و اقتصاد دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، همایش ملی بهرهوری در بخش دفاع را روز شنبه  1395/12/16 برگزار می‌نماید.

طبق آخرین خبر از دبیر اجرایی همایش، حضور فرماندهان، مدیران، اساتید، خبرگان و نخبگان لشکری و کشوری زینت‌بخش این همایش خواهد بود.

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، همایش ملی بهره وری در بخش دفاع را برگزار می‌کند.