بشار جعفری

تاریخ تحلیل: 17/11/94

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" ما از اصلاحات در سوریه همواره حمایت می کنیم و اصلاحاتی که در سوریه شروع شده، باید ادامه یابد. "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)