بحران یمن

Theresa May announces joint effort on security in Gulf

ترزا می نخست وزیر بریتانیا که به بحرین سفر کرده است، می گوید با کشورهای عرب خلیج فارس برای تامین امنیت آنها همکاری خواهد کرد، این همکاری ها بر مقابله با تامین گروه های ترور متمرکز خواهد بود. در عین حال وی از وضعیت حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرد.