ایرونیا

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد دو سیستم جدید به نام "اینتریگان" و "ایرونیا" که برای عملیات مربوط به جاسوسی نوری-الکترونیکی تولید شده، در حوزه نظامی جنوبی ارتش روسیه مورد آزمایش قرار گرفت.

سیستم "اینترگان" به آشکارساز فروسرخ و فاصله یاب لیزری و دیگر دستگاه های نوری نسل جدید مجهز شده جهت کشف و رهگیری اهداف دشمن در فاصله ای تا 12 کیلومتر مورد استفاده قرار می گیرد.