ایران.

نمایندگان مجلس سنای آمریکا متممی را که توافق اتمی با ایران را معاهده می‌شناخت، رد کردند. اگر این متمم به تصویب می‌رسید، هر گونه توافقی با ایران می ‌بایست دو سوم آرای نمایندگان مجلس سنا را به دست می‌آورد. رد این متمم با ۵۷ رأی موافق در برابر ۳۹ رأی مخالف صورت گرفت. مجلس سنای آمریکا که ۱۰۰ سناتور دارد بررسی طرح توافق احتمالی اتمی با ایران را آغاز کرده است. به نوشته رویترز، انتظار می‌رود در روزهای آینده مجلس سنا شاهد بحث‌های شدیدی در این زمینه باشد.