اپزیسیون

خبرگزاری های چین اعلام کردند که یکی از مقام های بلندپایه جمهوری خلق چین که برای بازدید از سوریه در این کشور حضور دارد از ابراز تمایل کشور متبوعش مبنی بر همکاری های نزدیک نظامی با سوریه سخن گفته است. هرچند چین به نفت منطقه خاورمیانه اتکای زیادی دارد، با این وجود این کشور تا به امروز تلاش کرده است تا کمتر درگیر دیپلماسی منطقه شده و امور را به سایر اعضای دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه بسپارد.