العناد

رویترز به نقل از نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی، رئيس‌جمهور در تبعید یمن می‌نویسد، این نیروها توانسته ‌اند پایگاه العناد، بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در دست حوثی ‌ها را پس بگیرند. رویترز می‌نویسد، در صورتی که این خبر صحت داشته باشد این دومین ‌پیروزی بزرگ نیروهای وفادار به دولت یمن علیه شورشیان شیعه حوثی محسوب می‌شود. فضل حسن، از فرماندهان نظامی طرفدار دولت یمن گفت، این پایگاه پس از نبردی سنگین به دست نیروهای وفادار به هادی افتاد.