العبادي

در تماس اخير «باراك اوباما» با «حيدر العبادي» مواردي از قبيل ابراز رضايت «اوباما» از توافق نفتي عراق و اقليم خود مختار كردستان در خصوص سهيم شدن درآمد هاي نفتي، حمايت از موفقيت نيروهاي امنيتي عراق پس از آموزش و كمك نظامي آمريكا، تاكيد بر استفاده از قبايل سني جهت تشكيل نهاد هاي امنيتي و تشكيل جبهه واحد در مقابل داعش بحث و گفتگو شد.

تاریخ خبر: 93/09/29

منبع خبر:Kuwait News Agency

لینک منبع خبر: