السدره

به گزارش وزیر امور خارجه کشور لیبی، پیکار جویان استان «مصراته»،  که از وابستگان به مسلمانان دولت «طرابلس» می باشند، در حمله به پایانه های نفتی «السدره» مخازن نفتی را به آتش کشیدند. در این عملیات بیش از 850000 بشکه مواد نفتی مورد هدف این گروه ها قرار گرفته و از بین رفت. این پایانه نفتی، تحت کنترل نظامیان غیر مسلمان، وابسته به دولت  مستقر در شهر «طبرق» می باشد. پیکار جویان مسلمان «طرابلس» اعلام کرده اند این پایانه نفتی را آزاد خواهند کرد.

منبع خبر: Associated Press

لینک منبع خبر: