الراوی

فرماندار استان انبار در عراق به خبرگزاری ها گفته است که مردم شهر فلوجه سه ماه پس از آزادسازی آن از تصرف تروریست های داعش، شروع به بازگشت به این شهر کرده اند. صهیب الراوی گفته است که 40 خانوار پس از گذراندن بازرسی های امنیتی و حصول اطمینان از ایمن بودن خانه هایشان در شهر سکنی گزیده اند. فلوجه اولین شهری بود که در سال 2014 توسط داعش در عراق تصرف شد.