افزایش اختیارات

Turkish MPs approve 2 constitutional amendments to enhance president’s powers

 

پارلمان ترکیه لوایح پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی در راستای افزایش اختیارات رییس جمهوری را تصویب کردند. البته برای تصویب نهایی، این اصلاحات باید به همه پرسی گذاشته شوند.

به موجب این تغییرات، رییس جمهور از حق درخواست تصویب قوانین جدید و انتصاب و برکناری اعضای کابینه برخوردار خواهد بود، همچنین نمایندگان مجلس در نظارت بر دولت با هزینه ها و محدودیت هایی روبرو خواهد شد.