اصلاحات اقتصادی

Saudi Arabia oil minister sacked in major cabinet reshuffle

بنابر گزارش ها، ملک سلمان پادشاه سعودی، وزیر نفت این کشور، علی النعیمی را از وزارت نفت برکنار کرده است. این اتفاق تنها یک هفته پس از اعلام برنامه اصلاحات اساسی اقتصادی صورت گرفته است. اکنون با برکناری النعیمی که از سال 1995 بر مسند وزارت نفت این کشور تکیه داده و مسئول اصلی سیاست های نفتی عربستان سعودی بود، قرار است وزارت جدید انرژی، صنعت و منابع طبیعی به جای وزارت نفت شکل بگیرد. قرار است خالد الفلیح که وزیر پیشین بهداشت این کشور بوده است بر مسند وزارت این وزارت خانه جدید، تکیه بزند.