اسلام آلمانی

Merkel ally promotes ‘German Islam’ as means to integrate refugees into liberal EU society

وزیر امور مالی آلمان، خواستار ایجاد اسلام آلمانی شد که حاوی اصول رواداری و لیبرالیسم اروپایی باشد تا از طریق آن بتوان پناهندگان مسلمان را در جامعه اروپا ادغام کرد.  

وی در مقاله ای که در روزنامه ولت آم زونتاگ نوشته است، خواستار این امر شده است. به اعتقاد وی، ورود گسترده پناهندگان در سال گذشته، آلمان را مجبور به توجه دوباره به اولویت های اجتماعی کرده است.