اسلامگرایان

دسیسه آمریکایی با اسلام گرایان خاور نزدیک یک بازی داغ و ثمربخش از آب در آمده ولی نه به معنای خوب کلمه.