استیو وارن

سخنگوی نیروهای ارتش آمریکا مستقر در عراق گفت که تعداد سربازان آمریکایی مستقر در عراق به صورت پیوسته در حال تغییر است. کلنل استیو وارن گفت که تعداد دقیق سربازان در حال خدمت در عراق به سختی قابل محاسبه است و علت این امر را در جابجایی مداوم این نیروها به علت متغیر بودن توانایی های مورد نیاز ارزیابی کرد. او اضافه کرد که تعداد سربازان به صورت روزانه تغییر و در مطابقت با سطح نیاز در عراق تعیین می شود.