اریتره

طبق گزارش منابع مختلف، عربستان سعودی در حدود 5.000 تروریست را از گروه های مختلف تروریستی از بندر عدن به بندر عصاب اریتره برای آموزش فرستاده است تا پس از تعلیمات نظامی به استانهای مرزی سعودی با یمن منتقل شوند. تروریست ها که برخی از آنها از القاعده می باشند به استان های نجران، جزن و عصیر برای مقابله با نیروهای مردمی یمن و به منظور جلوگیری از پیشروی آنها در استانهای جنوبی عربستان گسیل خواهند شد.