ارتش آمریکا

US soldiers want fewer ‘nation building’ interventions, more attention at home

پس از 15 سال جنگ، اکثریت نیروهای ارتش آمریکا، عمیقا نسبت به مداخلات خارجی به دیده ظن و تردید می­نگرند.