اربعین

حضور شیعیان در مراسم اربعین حسینی، یکی از بی‌نظیرترین اجتماعات مذهبی است که در سطح جهان صورت می‌گیرد و به‌عنوان نماد مذهبی به شمار می‌رود. برگزاری این مراسم دارای کارکردهای متعدد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ... بوده و موجب می‌شود تا اقتداری وصف‌ناشدنی مبتنی بر قدرت نرم و بسیج عمومی محبان اهل بیت به نمایش گذاشته شود. به‌ویژه اینکه این مراسم در اوج تهدیدات امنیتی گروه‌های سلفی تکفیری چون داعش برگزار می‌شود ولیکن این تهدید نه‌تنها مانعی برای حضور محبان اهل بیت در عراق نشده، بلکه اشتیاق زیارت امام حسین‌(ع) در روز اربعین را دو چندان کرده است.