احمد الخلیفه

جمهوری اسلامی ایران با حمله لفظی به وزیر امورخارجه بحرین اذعان نمود که بهتر است این جزیره کوچک بجای سخنان تکراری به مشکلات داخلی خود رسیدگی کند. اظهار نظر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه پس از آن بیان شده است که وزیر امورخارجه بحرین گفته بود که ایران حج را سیاسی کرده است. سخنگوی وزارت امورخارجه خالد بن احمد الخلیفه را از مداخله در امور سایر کشورها بر حذر داشته و به وی توصیه نمود تا تحت تاثیر برخی حاکمان گمراه منطقه قرار نگیرد.