آموزش نظامی

افغانستان برای اولین بار شش دانشجوی نظامی خود را برای سپری کردن یک دوره آموزش نظامی به کشور پاکستان فرستاد.

سفارت افغانستان در پاکستان با انتشار خبرنامه‌ای نوشت، یک گروه شش نفری برای سپری کردن یک دوره ۱۸ ماهه آموزش نظامی وارد این کشور شده‌اند. جانان موسی زی، سفیر افغانستان در پاکستان گفت، این شش نفر، از بهترین‌ نظامیان اردوی ملی افغانستان هستند که اشتراکشان در اکادمی نظامی پاکستان برای تقویت و بهبود روابط امنیتی دوجانبه بسیار مهم است.